Regulamin

Regulamin Sprzedaży - Sklep Myśliwski MAKAMA

Sklep Myśliwski MAKAKA działający pod adresem internetowym https://mysliwskisklep.pl (dalej w skrócie: Sklep), prowadzony jest przez firmę: Sklep Myśliwski MAKAMA Marcin Korzeniowski, jako jednoosobowa działalność gospodarcza, pod adresem głównym oznaczonym jako ul. Strzelecka 80D, 45-525 Opole, numer NIP 754-261-30-33.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, w ten sposób zapewniona jest możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy, w tym jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

Kontakt ze Sklepem, jest możliwy w następujący sposób:

 • w formie pisemnej na adres: Sklep Myśliwski MAKAMA Marcin Korzeniowski, Strzelecka 80D, 45-525 Opole

1. Podstawowe zasady

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://mysliwskisklep.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym określa warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu.
 3. Sprzedawca i Klient są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zastosowane w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Klient– osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://mysliwskisklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
 • Towar– produkty prezentowane w Sklepie.
 • SprzedawcaSklep Myśliwski MAKAMA Marcin Korzeniowski, jako jednoosobowa działalność gospodarcza, pod adresem głównym oznaczonym jako ul. Strzelecka 80D, 45-525 Opole, numer NIP 754-261-30-33.
 • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

2. Wymogi korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest obowiązany do korzystania w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i zobowiązuje się do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. W ramach Sklepu wyłączony jest obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a w szczególności nie można zamawiać, ani nabywać tych towarów poprzez stronę www. Brak możliwości nabycia Towaru przez internet jest sygnalizowany dodatkowo komunikatem przy danym Towarze o treści: „Produkt niedostępny drogą On-Line”.
 3. W przypadku obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w sklepie stacjonarnym funkcjonującym pod nazwą: Sklep Myśliwski MAKAMA, pod adresem: 45-525 Opole, ul. Strzelecka 80D, Klient musi spełniać wymogi określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa do zawarcia transakcji, a niespełnienie tych wymogów oznacza niemożność zawarcia transakcji.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu, a w szczególności z witryny www, w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, jak również zapewni użycie odpowiedniego oprogramowania i urządzeń do prawidłowego korzystania z serwisu www.
 5. Korzystanie z Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, którego używa Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej; Edge w wersji 42; Firefox w wersji 61 lub nowszej; Chrome w wersji 67 lub nowszej; Opera w wersji 53 lub nowszej; Safari w wersji 11 lub nowszej; inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
 • sugerowana rozdzielczość ekranu: 1366x768 lub lepsza;
 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga dostępu do sieci internet, który to dostęp we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia Klient według stawek stosowanych i naliczanych przez wybranego przez Klienta operatora telekomunikacyjnego.

3. Realizacja Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową https://mysliwskisklep.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepu i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Aby złożyć Zamówienie można założyć konto użytkownika ewentualnie zalogować się do już istniejącego konta lub dokonać zakupu bez zakładania konta, według wyboru Klienta. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności.
 4. W trakcie składania Zamówienia aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego zwrotu, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie ostateczne podsumowanie złożonego Zamówienia.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” lub innego równoważnego zwrotu.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny lub złożenie danego Zamówienia jest niemożliwe z innych przyczyn.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia od Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z niniejszym Regulaminem.
 10. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 11. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail ewentualnie poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia do przesyłki zawierającej Towar.

4. Określenie Ceny

 1. Ceny Towarów na stronie Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, są to tzw. ceny „brutto”. Ceny te nie zawierają natomiast informacji dotyczących kosztów przesyłki, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.
 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z zasad konkretnej promocji.

5. Sposoby płatności i zasady dostawy

 1. Za zamówiony Towar można dokonać zapłaty w następujący sposób:
 • gotówką,
 • przelewem na rachunek, tzw. przedpłata, w tym przypadku dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail, przy czym w razie braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane,
 • płatnością za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze przesyłki,
 • płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego,
 • płatnością za pomocą karty płatniczej.
 1. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności dostępne są na stronie internetowej Sklepu po przejściu do zakładki koszyka z wybranym Towarem.
 2. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
 3. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. Aktualne dane zawierające informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie internetowej Sklepu, w szczególności po przejściu do zakładki koszyka z wybranym Towarem.
 4. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 5. Klient może wybrać także odbiór osobisty Towaru bezpośrednio w siedzibie Sklepu w Opolu w godzinach pracy Sklepu stacjonarnego.
 6. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 7. Klient będący podatnikiem podatku VAT powinien w trakcie składania Zamówienia podać swoją firmę, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.
 8. Klient, który nie zażądał e-faktury przy finalizowaniu Zamówienia może zgłosić takie życzenie drogą e-mailową na adres: biuro@mysliwskisklep.pl w terminie 3 miesięcy od otrzymania zamówionego Towaru. W zgłoszeniu Klient powinien podać dane do faktury takie jak imię, nazwisko, adres numer identyfikacji do celów podatkowych.

6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu dotyczy wyłącznie uprawnień Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, to jest dokonującego zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową (tzw. Konsument).
 2. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 3. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru.Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu.Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale daje pewność, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
 6. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
 7. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Sklep Myśliwski MAKAMA Marcin Korzeniowski, ul. Strzelecka 80D, 45-525 Opole.
 8. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
 9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy - zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

7 Dane osobowe

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.
 2. Dane osobowe Klienta podawane przy zakładaniu konta lub realizacji Zamówienia bez zakładania konta przetwarzane są na zasadach i w zakresie określonym w Polityce Prywatności.

8. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w przepisach o rękojmi Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sklep Myśliwski MAKAMA Marcin Korzeniowski, ul. Strzelecka 80D, 45-525 Opole, lub mailowo na adres: biuro@mysliwskisklep.pl
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, o ile to możliwe wraz z dokumentacją zdjęciową.
 4. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 5. Sprzedawca nie udziela gwarancji na oferowany Towar. Jeżeli Towar jest objęty gwarancją producenta wówczas procedurę i zakres gwarancji określa dokument gwarancji wystawiony przez producenta.

9. Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym jednak niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

10. Wejście w życie

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.07.2018

Załącznik do Regulaminu

„wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”

 

................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Marcin Korzeniowski
Sklep Myśliwski MAKAMA
ul. Strzelecka 80D
44-525 Opole

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) odstępuję od umowy nr Zamówienia …... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

..............................
podpis konsumenta

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl